De Projet de Loi vum Claude Meisch gëtt vun villen Organisatiounen kritiséiert. Vill eenzel Kritiken kommen awer och vun den eenzelne Betraffenen: de Schüler a Studenten an de Familljen. De Streikcomitée ass oppen fir jiddwereen, besonnesch Schülercomitéen sinn opgeruff sech aktiv un der Organisatioun vum Streik ze bedeelgen.

Den Aktiounskomitee 6670

Organisatioun Info (FB)
UNEL – Union Nationale des Étudiant-e-s du Luxembourg unel.lu (FB)
LUS – Luxembourg University Students‘ Organization lus.lu (FB)
Richtung22 richtung22.org (FB)
JSL – Jonk Sozialiste Lëtzebuerg jsl.lu (FB)
Jonk Lénk jonklenk.eu (FB)
JCL – Jeunesse Communiste Luxembourgeoise jcl (FB)
Jonk Piraten jonkpiraten.lu (FB)
Schülercomité LGE lge.lu (FB)
Schülercomité LGL lgl.lu (FB)
Schülercomité LCD lcd.lu (FB)

Wéider Organisatiounen solidaresch mam Aktiounskomitee:

Organisatioun Statement (FB)
OGBL – Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg Statement (FB)
LCGB – Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond Statement (FB)
ALEBA Statement (FB)
SNE CGFP Statement (FB)
SEW Statement (FB)
Déi Lénk Statement (FB)
Piratepartei Statement (FB)
Chambre des Salariés Statement

Wéider Organisatiounen kritesch géigeniwwer vum 6670:

Organisatioun Statement (FB)
ACEL – Association des Cercles d’Etudiants Luxembourgeois Statement (FB)
Déi Jonk Gréng Statement (FB)